Statut

STATUT

MUZEUM ZIEMI NADNOTECKIEJ IM. WIKTORA STACHOWIAKA

W TRZCIANCE

nadany Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka Uchwałą   

Rady Miejskiej Nr XXXVI/361/2001 z dnia 31 maja 2001 r.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§ 1.

Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance, zwane dalej  „muzeum”, jest samorządową instytucją kultury i działa w szczególności na podstawie :

 1. ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 1997r. Nr 5, poz.24 z późn.zm.),
 2. ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( t.j. z 1997 r. Dz.U.Nr 110, poz.721 z późn.zm.),
 3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. z 1996r. Dz.U. Nr 13, poz. 74 z późn.zm.),
 4. niniejszego statutu muzeum,

§ 2.

Siedzibą muzeum jest miasto Trzcianka, a terenem jego działania są gminy Ziemi Nadnoteckiej w województwie wielkopolskim.

§ 3.

 Muzeum tworzy i nadaje mu statut Rada Miejska Trzcianki, zwana dalej organizatorem.

§ 4.

Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.

§ 5.

Muzeum używa pieczęci okrągłej z godłem państwa w środku i napisem w otoku: Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance.

Rozdział II

Cele i zadania muzeum.

§ 6.

Celem muzeum jest działalność określona w art.1 ust.1 ustawy o muzeach. Muzeum w celu realizacji zadań określonych w ustawie o muzeach:

 1. gromadzi i przechowuje dobra kultury w zakresie historii, archeologii, etnografii, numizmatyki, sztuki i rzemiosła artystycznego, szkolnictwa w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo i magazynuje je w sposób dostępny dla badań naukowych,
 2. zabezpiecza i konserwuje muzealia,
 3. inwentaryzuje, kataloguje i naukowo opracowuje zgromadzone muzealia i materiały dokumentacyjne.
 4. organizuje i prowadzi badania oraz ekspedycje naukowe,
 5. prowadzi działalność edukacyjną,
 6. organizuje wystawy stałe, czasowe i objazdowe,
 7. udostępnia zbiory dla celów naukowych i edukacyjnych,
 8. prowadzi działalność wydawniczą,
 9. współdziała w upowszechnianiu nauki i sztuki z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach.

Rozdział III

Organy muzeum i jego organizacja.

§ 7.

 1. Dyrektor muzeum jest organem zarządzającym muzeum, powoływanym po przeprowadzeniu konkursu i odwoływanym przez Zarząd Miejski Trzcianki.
 2. Powołanie dyrektora muzeum następuje na czas określony do pięciu lat.
 3. Dyrektor muzeum podlega służbowo Burmistrzowi Trzcianki.

§ 8.

 1. Dyrektor jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie muzeum oraz odpowiada materialnie za powierzone mienie.
 2. Dyrektor na żądanie Zarządu Miejskiego Trzcianki przedkłada sprawozdanie z działalności muzeum.

§ 9.

Kontrolę wewnętrzną w muzeum sprawuje:

 1. Dyrektor – w zakresie wszystkich komórek organizacyjnych,
 2. Główny księgowy – w zakresie spraw finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 10.

Do zakresu czynności Dyrektora w szczególności należy:

 1. kierownictwo w sprawach naukowo-badawczych, oświatowych, organizacyjnych i administracyjnych,
 2. nadzór nad zbiorami i majątkiem muzeum,
 3. reprezentowanie muzeum na zewnątrz,
 4. przedstawienie właściwym instytucjom i organom nadzoru planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowo- inwestycyjnych,
 5. bezpośrednie kierownictwo personelem naukowym,
 6. stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
 7. wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych,
 8. dysponowanie budżetem muzeum w ramach przyznanych środków i dochodów własnych,
 9. zatrudnianie i zwalnianie pracowników w ramach zatwierdzonego przez organizatora regulaminu organizacyjnego.

§ 11.

Muzeum posiada następujące komórki organizacyjne:

 1. dział historyczny,
 2. dział archeologiczny,
 3. dział etnograficzny,
 4. dział numizmatyczny,
 5. dział szkolnictwa,
 6. dział sztuki i rzemiosła użytkowego,

§ 12.

Szczegółową organizację wewnętrzną muzeum określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora muzeum, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w nim organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 13.

Ogólny nadzór nad muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a bezpośredni Zarząd Miejski Trzcianki.

§ 14.

 1. Przy muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje Zarząd Miejski Trzcianki.
 2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art.11 ustawy o muzeach.
 3. Rada Muzeum składa się z czterech osób.

Rozdział IV

Gospodarka finansowa muzeum.

§ 15.

Majątek muzeum może być wykorzystywany jedynie dla celów wynikających z zakresu działania muzeum.

§ 16.

Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 17.

 1. Działalność muzeum jest finansowana z dotacji budżetu Gminy Trzcianka, środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.
 2. Podstawą gospodarki finansowej muzeum jest plan finansowy, zatwierdzony przez Radę Muzeum. Zasady udzielania i rozliczania dotacji określa odrębna uchwała organizatora.
 3. Kontrolę gospodarki finansowej muzeum sprawuje Zarząd Miejski.

§ 18.

 1. Muzeum prowadzi jako dodatkową działalność gospodarczą w zakresie:
 2. Wynajmu lokali użytkowych,
 3. Sprzedaży wydawnictw i pamiątek.

2.Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej muzeum.

§ 19.

Do składania,  w imieniu muzeum, oświadczeń w zakresie praw i obowiązków finansowych i majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób, tj. dyrektora i głównego księgowego lub osób przez nich upoważnionych.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 20.

 1. Przekształcenia, podziału lub likwidacji muzeum dokonuje organizator na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
 2. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

 

Możliwość komentowania została wyłączona.