Nelly Wolf

W październiku 2017 roku pracownicy muzeum oczyścili i oznakowali cmentarz ewangelicki pochodzący z XIX wieku należący do Łomnicy. Miejsce pochówku zostało oznaczone kamieniem, a obok postawiono fragment nagrobka Nelly Wolff- dziewczynki, która została pochowana na tym cmentarzu.

Dzięki pracy badawczej ks. Łukasza Nowaka MS udało nam się pozyskać więcej informacji o pochowanej tam  Nelly Wolff.

Poniżej przedstawiamy tłumaczenie zapisu z ksiąg USC oraz skan aktu urodzenia i zgonu dziewczynki.

 

Nelly Wolff (1886-1892)

(wyznanie ewangelickie)

 

2 stycznia 1886 r. o godz. 3.00 w Gajewie/Putzighauland (USC Runowo akt ur. 1886/1)

6 marca 1892 r. o godz. 10.15 w Łomnicy Drugiej/Lemnitz Abbau (USC Biała akt zg. 1892/17) pochowana na cmentarzu ewangelickim w osadzie Łomnica Druga, sołectwo Wapniarnia Trzecia

rodzice: Gottfried Wolff (wyznanie ewangelickie) i jego żona Auguste Juliane z domu Zander (wyznanie ewangelickie), zamieszkali początkowo w Gajewie, później w Łomnicy Drugiej

Imię Nelly musiało być zdrobnieniem używanym potocznie przez jej rodzinę, ponieważ w aktach USC została ona wpisana jako Metha Auguste Wolff.

Zał. 1. Kopia zapisu w księdze urodzeń USC Runowo akt nr 1886/1                                                   Tłumaczenie:

Runowo, dnia 7 stycznia 1886 r.

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawił się dzisiaj znany mu osobiście właściciel [domu] Gottfried Wolff zamieszkały w Gajewie, wyznania ewangelickiego, i oświadczył, że z jego żony Auguste Juliane z domu Zander, wyznania ewangelickiego, zamieszkałej u niego, w jego mieszkaniu w Gajewie, w dniu drugim stycznia tysiąc osiemset osiemdziesiątego szóstego roku o godzinie trzeciej rano, narodziło się dziecko płci żeńskiej, które otrzymało imiona Metha Auguste.

Odczytano, zatwierdzono i podpisano.

(-) Gottfried Wolff

(-) Zick, urzędnik stanu cywilnego

Zgodność z głównym rejestrem poświadczona.

Runowo, 7 stycznia 1886 r.

(-) Zick, urzędnik stanu cywilnego

 

Zał. 2. Kopia zapisu w księdze zgonów USC Biała akt nr 1892/17

Tłumaczenie:

Biała, dnia 6 marca 1892 r.

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawił się dzisiaj znany mu osobiście właściciel [domu] Gottfried Wolff zamieszkały w Łomnicy-Wybudowaniu, i oświadczył, że Metha Wolff, mająca 6 lat, wyznania ewangelickiego, zamieszkała w Łomnicy-Wybudowaniu, urodzona w Gajewie, córka zgłaszającego i jego żony Auguste Juliane z domu Zander zmarła w Łomnicy-Wybudowaniu w mieszkaniu zgłaszającego w dniu szóstym marca tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego drugiego roku o godzinie dziesiątej piętnaście przed południem.

Odczytano, zatwierdzono i podpisano.

(-) Gottfried Wolff

(-) Tetzlaff, urzędnik stanu cywilnego

 

Opr. ks. Łukasz Nowak MS, 2018-07-07

Możliwość komentowania została wyłączona.