Status prawny

STATUT
MUZEUM ZIEMI NADNOTECKIEJ IM. WIKTORA STACHOWIAKA
W TRZCIANCE
nadany Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/361/2001 z dnia 31 maja 2001r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne.
§ 1.

Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance, zwane dalej „muzeum”, jest samorządową instytucją kultury i działa w szczególności na podstawie :
1. ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 1997r. Nr 5, poz.24 z późn.zm.),
2. ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( t.j. z 1997 r. Dz.U.Nr 110, poz.721 z późn.zm.),
3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. z 1996r. Dz.U. Nr 13, poz. 74 z późn.zm.),
4. niniejszego statutu muzeum,

                                                                          § 2.
Siedzibą muzeum jest miasto Trzcianka, a terenem jego działania są gminy Ziemi Nadnoteckiej w województwie wielkopolskim.

§ 3.
Muzeum tworzy i nadaje mu statut Rada Miejska Trzcianki, zwana dalej organizatorem.

§ 4.
Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.

§ 5.

Muzeum używa pieczęci okrągłej z godłem państwa w środku i napisem w otoku: Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance.

Rozdział II
Cele i zadania muzeum

§ 6.

Celem muzeum jest działalność określona w art.1 ust.1 ustawy o muzeach. Muzeum w celu realizacji zadań określonych w ustawie o muzeach:
gromadzi i przechowuje dobra kultury w zakresie historii, archeologii, etnografii, numizmatyki, sztuki i rzemiosła artystycznego, szkolnictwa w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo i magazynuje je w sposób dostępny dla badań naukowych,
zabezpiecza i konserwuje muzealia,
inwentaryzuje, kataloguje i naukowo opracowuje zgromadzone muzealia i materiały dokumentacyjne.
organizuje i prowadzi badania oraz ekspedycje naukowe,
prowadzi działalność edukacyjną,
organizuje wystawy stałe, czasowe i objazdowe,
udostępnia zbiory dla celów naukowych i edukacyjnych,
prowadzi działalność wydawniczą,
współdziała w upowszechnianiu nauki i sztuki z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach.

Rozdział III
Organy muzeum i jego organizacja.

                                                                              § 7.
1. Dyrektor muzeum jest organem zarządzającym muzeum, powoływanym po przeprowadzeniu konkursu i odwoływanym przez Zarząd Miejski Trzcianki.
2. Powołanie dyrektora muzeum następuje na czas określony do pięciu lat.
3. Dyrektor muzeum podlega służbowo Burmistrzowi Trzcianki.

§ 8.
1. Dyrektor jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie muzeum oraz odpowiada materialnie za powierzone mienie.
2. Dyrektor na żądanie Zarządu Miejskiego Trzcianki przedkłada sprawozdanie z działalności muzeum.

§ 9.
Kontrolę wewnętrzną w muzeum sprawuje:
1. Dyrektor – w zakresie wszystkich komórek organizacyjnych,
2. Główny księgowy – w zakresie spraw finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 10.
Do zakresu czynności Dyrektora w szczególności należy:
1. kierownictwo w sprawach naukowo-badawczych, oświatowych, organizacyjnych i administracyjnych,
2. nadzór nad zbiorami i majątkiem muzeum,
3. reprezentowanie muzeum na zewnątrz,
4. przedstawienie właściwym instytucjom i organom nadzoru planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowo- inwestycyjnych,
5. bezpośrednie kierownictwo personelem naukowym,
6. stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
7. wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych,
8. dysponowanie budżetem muzeum w ramach przyznanych środków i dochodów własnych,
9. zatrudnianie i zwalnianie pracowników w ramach zatwierdzonego przez organizatora regulaminu organizacyjnego.

§ 11.
Muzeum posiada następujące komórki organizacyjne:
dział historyczny,
dział archeologiczny,
dział etnograficzny,
dział numizmatyczny,
dział szkolnictwa,
dział sztuki i rzemiosła użytkowego,

§ 12.
Szczegółową organizację wewnętrzną muzeum określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora muzeum, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w nim organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
§ 13.

Ogólny nadzór nad muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a bezpośredni Zarząd Miejski Trzcianki.
§ 14.

Przy muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje Zarząd Miejski Trzcianki.
Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art.11 ustawy o muzeach.
Rada Muzeum składa się z czterech osób.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa muzeum.

                                                                            § 15.

Majątek muzeum może być wykorzystywany jedynie dla celów wynikających z zakresu działania muzeum.

§ 16.
Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 17.

Działalność muzeum jest finansowana z dotacji budżetu Gminy Trzcianka, środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.
Podstawą gospodarki finansowej muzeum jest plan finansowy, zatwierdzony przez Radę Muzeum. Zasady udzielania i rozliczania dotacji określa odrębna uchwała organizatora.
Kontrolę gospodarki finansowej muzeum sprawuje Zarząd Miejski.

§ 18.

Muzeum prowadzi jako dodatkową działalność gospodarczą w zakresie:
Wynajmu lokali użytkowych,
Sprzedaży wydawnictw i pamiątek.
2.Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej muzeum.

§ 19.

Do składania, w imieniu muzeum, oświadczeń w zakresie praw i obowiązków finansowych i majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób, tj. dyrektora i głównego księgowego lub osób przez nich upoważnionych.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

                                                                           § 20.

Przekształcenia, podziału lub likwidacji muzeum dokonuje organizator na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

Możliwość komentowania została wyłączona.