Przedmiot działalności

’Muzeum gromadzi, przechowuje, konserwuje, opracowuje, udostępnia zbiory w zakresie historii Ziemi Nadnoteckiej.
Muzeum informuje o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnia podstawowe wartości historii, nauki i kultury polskiej, kształtuje wrażliwość poznawczą i estetyczną, prowadzi działalność naukową, edukacyjną oraz kulturalną. Muzeum realizuje zadania o których mowa powyżej w szczególności przez:

  1. gromadzenie i przechowywanie dóbr kultury w zakresie historii, archeologii, etnografii, numizmatyki, sztuki i rzemiosła artystycznego, szkolnictwa w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo i magazynowanie ich w sposób dostępny dla badań naukowych,
  2. zabezpieczanie i konserwowanie muzealiów,
  3. inwentaryzację, katalogowanie i naukowe opracowanie zgromadzonych muzealiów i materiałów dokumentacyjnych.
  4. organizacje i prowadzenie badań oraz ekspedycje naukowe,
  5. prowadzenie działalności edukacyjnej,
  6. organizacje wystaw stałych, czasowych i objazdowych,
  7. udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i edukacyjnych,
  8. prowadzenie działalności wydawniczej,
  9. współdziałanie w upowszechnianiu nauki i sztuki z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach.

Możliwość komentowania została wyłączona.