Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp

 

Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. W. Stachowiaka w Trzciance zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mzntrzcianka.pl.

 

Data publikacji strony internetowej- 16.07.2016 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji- 23.09.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Treści niedostępne 

 

– część plików tekstowych w formacie PDF i graficznych nie jest dostępna
– grafiki i zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

 

Oświadczenie sporządzono dnia 28.03.2024 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie Muzeum Ziemi Nadnoteckiej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych dostępnych dla danej przeglądarki internetowej.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej muzeum@mzntrzcianka.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 67 2162446. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

 

Informacje na temat procedury

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

 

Żądanie powinno zawierać: dane osoby zgłaszającej żądanie oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. 

 

Muzeum powinno zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, placówka niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Muzeum  może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

 

W przypadku, gdy Muzeum odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie do  Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. W Stachowiaka  ul. S. Żeromskiego 7, 64-980 Trzcianka

Budynek Muzeum ma 2 kondygnacje. Do budynku prowadzi jedno wejście.

 Muzeum zapewnia częściowy dostęp osobom niepełnosprawnym. Przy wejściu do muzeum znajduje się utwardzony podjazd dla osób z problemami ruchowymi. Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe bez oznaczenia dla osób z niepełnosprawnością, krawężniki są wyższe niż 2cm. Drzwi wejściowe do budynku są odpowiedniej szerokości. W przestrzeni budynku ciągi komunikacyjne są optymalnej szerokości i wolne od przeszkód, ciągi piesze o szerokości min.1,5 m. Drzwi wewnątrz są oznakowane. Na parterze drzwi wejściowe spełniają wymogi, odpowiednia jest szerokość dla osób poruszających się na wózkach.  Toaleta znajduje się na parterze budynku i nie jest przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (przy wejściu jest próg, drzwi do ubikacji damskiej czy męskiej są za wąskie). Na piętro budynku prowadzą schody, wyposażone w poręcze (brak windy i pochylni). Do dwóch sal ekspozycyjnych  znajdujących się na piętrze prowadzą drzwi wejściowe o odpowiedniej szerokości, lecz z ograniczeniem dostępu poprzez progi powyżej 2cm wysokości)

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne są oznaczone piktogramami. Do budynku jest możliwość wejścia z psem asystującym. Brakuje systemu informacji wizualnej i dotykowej (tyflomapa) lub głosowej. Brakuje osobnego pomieszczenia do opieki nad dzieckiem. W przypadku niemożności dotarcia petenta  istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi w dogodny dla niego sposób.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W muzeum nie ma pętli indukcyjnych.

Na poddaszu, zlokalizowane są magazyny. Do tych pomieszczeń mają dostęp tylko pracownicy muzeum. Schody prowadzące do magazynów są wąskie i nie zapewniają dostępu osobom niepełnosprawnym.

 

Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. W. Stachowiaka ul. S. Żeromskiego 36a, 64-980 Trzcianka

Budynek muzeum ma jedną kondygnację. Do budynku prowadzi jedno wejście.

Przed drzwiami wejściowymi do budynku  znajdują się schody. Bariery architektoniczne powodują, że muzeum jest niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. W budynku nie ma windy. Nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Powierzchnia sali ekspozycyjnej wystawy stałej nie ogranicza poruszania się na wózku. Przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny – nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.  Na poddasze budynku prowadzą schody wyposażone w poręcze. Znajdują się tu magazyny do których dostęp mają tylko pracownicy placówki. Muzeum nie posiada miejsca parkingowego wydzielonego tylko dla muzeum. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Podstawa prawna

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526

 

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.